Intern Privacybeleid

1.     

Dit is het privacybeleid van BGG-psycholoog Ebba Brynjulfsen; psychologenpraktijkebba.nl. Dit privacybeleid heeft betrekking op het verwerken van (bijzondere) persoonsgegevens in het kader van zowel de zorgverlening als de (interne) bedrijfsvoering van Ebba Brynjulfsen.

 

Ebba Brynjulfsen is als zorgaanbieder verwerkingsverantwoordelijke. Ebba Brynjulfsen bepaalt het doel en de middelen voor de verwerking van (bijzondere) persoonsgegevens. Dit document beschrijft de wijze waarop Ebba Brynjulfsen als verwerkingsverantwoordelijke met (bijzondere) persoonsgegevens omgaat, zodat aan de vereisten van de Algemene verordening gegevensbescherming (‘AVG’) wordt voldaan.

 

Aan bod komen de volgende onderwerpen:

 1. (inleiding)
 2. Actualisatie en controle naleving privacybeleid;
 3. Categorieën persoonsgegevens en doelen;
 4. Organisatorische en technische maatregelen / beveiliging;
 5. Informatieplicht;
 6. Verwerkingsregister;
 7. Verwerkers en ontvangers;
 8. Bewaartermijnen;
 9. Vooralsnog geen gegevensbeschermingseffectbeoordeling (DPIA);
 10. Doorgifte buiten de EU;
 11. Geen functionaris voor de gegevensbescherming;
 12. Beveiligingsincidenten;
 13. Rechten van betrokkenen. 

2.     Actualisatie en controle naleving privacybeleid

De verwerking van persoonsgegevens binnen Ebba Brynjulfsen dient in overeenstemming te blijven met de AVG en met elke verordening en wet- en regelgeving die de AVG aanvult, wijzigt of vervangt. Om die reden zal het privacybeleid periodiek worden geëvalueerd en zo nodig worden aangepast. Eveneens zal periodiek worden gecontroleerd of het privacybeleid door medewerkers en verwerkers van Ebba Brynjulfsen daadwerkelijk wordt nageleefd.

 

3.     Categorieën persoonsgegevens en verwerkingsdoelen

Ebba Brynjulfsen verwerkt persoonsgegevens van de volgende categorieën personen:

a.      (potentiële) patiënten;

b.      bezoekers aan het praktijkpand van Ebba Brynjulfsen;

c.      bezoekers van pscyhologenpraktijkebba.nl;

d.      deelnemers aan bijeenkomsten van Ebba Brynjulfsen;  

e.      zpp’ers;

f.       alle overige personen die met Ebba Brynjulfsen contact opnemen of van wie Ebba Brynjulfsen persoonsgegevens verwerkt.

 

a.      (potentiële) patiënten

Ebba Brynjulfsen verwerkt persoonsgegevens van (potentiële) patiënten, ten behoeve van identificatie van de patiënt en de uitvoering van de behandelovereenkomst. Voor identificatie gaat het om naam, contact- en adresgegevens, geboortedatum en kenmerk van het identiteitsbewijs en BSN van de patiënt. Voor de uitvoering van de behandelovereenkomst gaat het ook om andere (bijzondere) persoonsgegevens, zoals medische gegevens.

 

De opgenomen gegevens van een patiënt worden in het ICT-systeem van Ebba Brynjulfsen opgeslagen.

 

Verder worden persoonsgegevens gegenereerd als een bezoeker een contact- of ander webformulier op de website invult. Dit formulier is beveiligd. Die gegevens worden gebruikt voor het doel waarvoor het contact- of webformulier dient.

 

4.     Organisatorische en technische maatregelen / beveiliging

Uitgangspunt voor Ebba Brynjulfsen is dat niet meer persoonsgegevens worden verwerkt dan noodzakelijk is om het doel te bereiken waarvoor ze zijn verzameld, zowel intern als bij inschakeling van derde partijen. Voor beide gevallen heeft Ebba Brynjulfsen passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of onrechtmatige verwerking.

 

Interne maatregelen

Ebba Brynjulfsen heeft de volgende interne technische en organisatorische maatregelen getroffen:

 

a.      het uitwisselen van vertrouwelijke informatie met andere zorgverleners dient (conform NEN 7510, NEN 7512 en NEN 7513) uitsluitend via een beveiligde verbinding (versleuteld mailverkeer, zoals zorgmail of ZIVVER) plaats te vinden. E-mailen met andere hulpverleners is alleen toegestaan voor algemene communicatie. Uitwisseling van vertrouwelijke informatie via (zakelijke of privé) e-mailaccounts van medewerkers of via applicaties als WhatsApp, Dropbox of WeTransfer is niet toegestaan;

 

b.      vertrouwelijke informatie dient uitsluitend te worden opgeslagen in het ICT-systeem van de praktijk dat voldoet aan NEN 7510, NEN 7512 en NEN 7513 en niet daarbuiten. Het is ook niet toegestaan vertrouwelijke informatie naar externe gegevensdragers te kopiëren, tenzij dit noodzakelijk is en deze gegevens zijn versleuteld;

 

c.      het is niet toegestaan apparatuur als laptops, tablets en mobiele telefoons onbeheerd buiten de praktijk achter te laten. Toegang tot dergelijke apparatuur dient te zijn afgeschermd met een wachtwoord;

 

d.      inloggegevens dienen vertrouwelijk te worden behandeld en dienen niet met derden te worden gedeeld. Uitsluitend in voorkomende gevallen mogen inloggegevens vertrouwelijk met een collega worden gedeeld, zoals in geval van waarneming tijdens verlof;

 

e.      het is niet toegestaan, zonder toestemming van Ebba Brynjulfsen, software te downloaden en/of om firewalls of virusscanners aan te passen of te verwijderen;

 

f.       een thuiscomputer van de zorgaanbieder zelf of van een medewerker waarmee verbinding wordt gemaakt met het netwerk van de praktijk (VPN-verbinding) dient te zijn voorzien van actieve wachtwoordbeveiliging, firewall en virusscanner. Veiligheidsupdates dienen tijdig te worden uitgevoerd. Er mag geen verbinding worden gelegd via openbare wifi-netwerken. Het is niet toegestaan vertrouwelijke informatie op de thuiscomputer op te slaan of om papieren dossiers of externe gegevensdragers (zoals een laptop, tablet of externe harde schijn) met vertrouwelijke informatie onbeheerd in een auto of elders buiten de praktijk achter te laten;

 

Verwerkers

Met verwerkers heeft Ebba Brynjulfsen afspraken gemaakt over de te nemen technische en organisatorische maatregelen.  Op grond van de vastgestelde risico’s die de persoonsgegevens en de aard van de verwerking met zich meebrengen, is het gewenste beveiligingsniveau bepaald.

 

Door Ebba Brynjulfsen ingeschakelde verwerkers zijn verplicht Ebba Brynjulfsen alle informatie te verstrekken die nodig is om de nakoming van de verplichtingen als verwerker aan te tonen en audits, waaronder inspecties, door Ebba Brynjulfsen of een door Ebba Brynjulfsen gemachtigde controleur mogelijk te maken en er aan bij te dragen.

 

5.     Verwerkingsregister

Ebba Brynjulfsen houdt een verwerkingsregister bij. Dit register bevat een beschrijving van onder meer de verwerkingsdoeleinden, categorieën betrokkenen en ontvangers, bewaartermijnen en beveiligingsmaatregelen. In het verwerkingsregister worden verwerkingsactiviteiten per categorie betrokkene en per categorie persoonsgegeven bijgehouden.

 

Het verwerkingsregister (Excel-bestand) is opgenomen in het ICT-systeem van de praktijk. 

 

6.     Verwerkers en ontvangers

Verwerkers

Ebba Brynjulfsen kan bij het verwerken van persoonsgegevens gebruikmaken van externe dienstverleners. Deze dienstverleners verwerken uitsluitend persoonsgegevens op instructie van Ebba Brynjulfsen.  Met deze partijen heeft Ebba Brynjulfsen verwerkersovereenkomsten gesloten. In deze overeenkomsten zijn afspraken vastgelegd over onder meer de aard en doeleinden van de verwerking, het soort persoonsgegevens dat wordt verwerkt, geheimhoudingsplicht, instructies over de verwerking, beveiligingsmaatregelen, het al dan niet inschakelen van subverwerkers, privacyrechten van betrokkenen, audits en controle alsook het retourneren en/of verwijderen van persoonsgegevens door de verwerker.

 

Ebba Brynjulfsen maakt gebruik van de volgende verwerkers:

 

VICINO, huisartsen zorg, POH-ggz, Bggz-aanbieders, Hertog Albrechtweg 5a, te Alkmaar.

 

Jimdo internetprovider, website 

 

Ontvangers

Ebba Brynjulfsen verstrekt persoonsgegevens van betrokkenen aan derden wanneer dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de behandelovereenkomst, de uitvoering van een (arbeids)overeenkomst of in geval van een wettelijke verplichting. Daarbuiten worden geen persoonsgegevens aan derden verstrekt zonder voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene. 

 

7.     Bewaartermijnen

Ebba Brynjulfsen vernietigt persoonsgegevens die niet langer noodzakelijk zijn voor het doel waarvoor ze zijn verzameld en tevens niet op grond van andere wetgeving bewaard moeten worden. De persoonsgegevens worden in dat geval verwijderd.

 

Ebba Brynjulfsen hanteert in beginsel de volgende bewaartermijnen:

 

a.      medische gegevens: ten minste 15 jaar na het einde van de behandelovereenkomst;

b.      (financieel-)administratieve gegevens: 7 jaar na vastlegging van de gegevens;

c.      gegevens van medewerkers en zzp’ers, anders dan (financieel-)administratieve gegevens: 5 jaar na uitdiensttreding respectievelijk na het einde van de overeenkomst van opdracht;

d.      gegevens van sollicitanten: 6 maanden na afronding van de sollicitatieprocedure;

e.      bezoekers van de website en ontvangers van nieuwsbrieven: 5 jaar na het laatste bezoek aan de website respectievelijk na uitschrijving voor de nieuwsbrief, tenzij eerder bezwaar wordt gemaakt in welk geval tot vernietiging zal worden overgegaan.

 

8.     Vooralsnog geen gegevensbeschermingseffectbeoordeling (DPIA)

In uitzonderingsgevallen zou sprake kunnen zijn van het uitvoeren van een DPIA. In dat geval voert Ebba Brynjulfsen voor elke nieuwe verwerking van persoonsgegevens een DPIA uit, indien deze een hoog risico voor de rechten en vrijheden van natuurlijke personen inhoudt, gelet op de aard, de omvang, de context en de doeleinden daarvan.

 

9.     Doorgifte buiten EER

Ebba Brynjulfsen geeft in beginsel geen persoonsgegevens door aan landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Indien dit toch noodzakelijk mocht zijn, draagt Ebba Brynjulfsen ervoor zorg dat de doorgifte alleen plaatsvindt als de Europese Commissie heeft aangegeven dat het betreffende land een passend beschermingsniveau biedt of als sprake is van passende waarborgen in de zin van de AVG.

 

10.  Geen functionaris voor de gegevensbescherming

Ebba Brynjulfsen heeft geen FG aangesteld aangezien geen sprake is van een grootschalige verwerking van bijzondere persoonsgegevens (zie handleiding).

 

11.  Beveiligingsincidenten

Ebba Brynjulfsen heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen die tot doel hebben de kans op verlies of onrechtmatige verwerking van persoonsgegevens zo veel mogelijk te beperken. Ondanks deze maatregelen bestaat de kans dat zich toch een incident met betrekking tot persoonsgegevens voordoet. Om ervoor te zorgen dat er zo snel mogelijk opgetreden kan worden om het incident te beëindigen en de schade zo veel mogelijk te beperken, dient als volgt te worden gehandeld.

 

Bij elk incident met betrekking tot persoonsgegevens zal Ebba Brynjulfsen beoordelen:

 • of sprake is van een incident dat betrekking heeft op (bijzondere) persoonsgegevens;
 • welke maatregelen genomen moeten worden om het incident te beëindigen en de gevolgen te beperken;
 • of inschakeling van een externe partij is benodigd om bij de oplossing van het incident te assisteren;
 • of het incident aan de AP dient te worden gemeld;
 • of degenen op wie de persoonsgegevens betrekking hebben, over het incident dienen te worden ingelicht;
 • welke maatregelen er genomen moeten worden om herhaling van het incident te voorkomen.

Ebba Brynjulfsen  documenteert alle inbreuken in verband met persoonsgegevens in het datalekkenregister. 

 

Voor het geval dat een (potentieel) incident waarvan een door Ebba Brynjulfsen ingeschakelde verwerker eerder op de hoogte is geraakt, is in de verwerkersovereenkomst bepaald dat de verwerker Ebba Brynjulfsen  zo snel mogelijk bericht. Ook zijn er afspraken gemaakt over het oplossen van het incident en het verstrekken van nadere gegevens.

 

12.  Rechten van betrokkenen

Rechten die een betrokkene volgens de AVG in zijn algemeenheid heeft, zijn het recht van inzage, het recht op rectificatie, het recht op gegevenswissing, het recht op beperking van de verwerking, het recht op overdraagbaarheid, het recht van bezwaar en het recht niet te worden onderworpen aan geautomatiseerde individuele besluitvorming. Ebba Brynjulfsen  heeft zodanige technische maatregelen genomen dat aan een gerechtvaardigde uitoefening van deze rechten gevolg kan worden gegeven.

 

Na ontvangst van een verzoek zal Ebba Brynjulfsen eerst de identiteit van de verzoeker vaststellen, aan de hand van naam, contact- en adresgegevens, identiteitsbewijs en geboortedatum.

 

Nadat de identiteit van de verzoeker is vastgesteld, zal Ebba Brynjulfsen aan de verzoeker bevestigen dat er binnen één maand op het verzoek zal worden gereageerd. Als blijkt dat het verzoek complex is, kan deze termijn met maximaal twee maanden worden verlengd. Over verlenging van de termijn informeert Ebba Brynjulfsen de verzoeker binnen de eerste maand.

 

Ebba Brynjulfsen stelt vast welk recht de verzoeker inroept en verzamelt in dat kader de benodigde gegevens. Ebba Brynjulfsen beoordeelt of aan het verzoek van de verzoeker kan worden voldaan, mede gelet op het beroepsgeheim en de wettelijke bewaarplicht. De behandelaar legt zijn bevindingen in een verslag vast. Het verslag wordt opgeslagen in een map van het ICT-systeem van de praktijk, dat speciaal voor het verzoek is aangelegd.

 

In beginsel worden aan de verzoeker voor de behandeling van het verzoek geen kosten in rekening gebracht. Niettemin kan de verzoeker een redelijke vergoeding op basis van de administratieve kosten in rekening worden gebracht, bijvoorbeeld in geval van herhaalde (ongegronde) verzoeken of als meer dan één kopie van een dossier wordt verlangd.

 

Als het verzoek wordt gehonoreerd en het verzoek heeft betrekking op rectificatie, wissing of beperking van de verwerking, dienen ook de externe partijen die de persoonsgegevens hebben ontvangen van het verzoek in kennis te worden gesteld. Ebba Brynjulfsen stelt vast of daarvan sprake is en noteert de derde partijen in zijn verslag. Dergelijke kennisgevingen aan externe partijen laat Ebba Brynjulfsen achterwege als dit onmogelijk blijkt of onevenredig veel inspanning vergt.