Werkwijze

Hulpvraag

Uw hulpvraag is het uitgangspunt bij de behandeling die erop gericht is u zo snel mogelijk weer in uw eigen kracht te zetten.


Tijdens het traject gelden voor de psycholoog de volgende verplichtingen:

 • Het stellen van een diagnose;
 • Het opstellen van een behandelplan;
 • De cliënt te informeren over de behandelmethode en het te verwachten resultaat;
 • In samenspraak betrekken van collega-behandelaars bij het behandelplan.
 • Het betrekken van het sociale netwerk van de cliënt bij de behandeling.
 • Geheimhouding inzake de cliënt en het traject;
 • Het bovenstaande te verwoorden in een overeenkomst/contract.

Om goede en adequate zorg te kunnen verlenen wordt van de cliënt verwacht dat hij/zij:

 • Informatie verstrekt ter verduidelijking van de klachten teneinde een juiste diagnose te kunnen stellen;
 • De behandeling en de behandelaar evalueert.

De cliëntenevaluaties dienen ervoor om de kwaliteit van de psycholoog te waarborgen/te verbeteren.

Voor het IK-huismodel zie innovatie-pagina.


1)     Het eerste gesprek

Naast de verwijsbrief van uw huisarts is de hulpvraag zoals u die zelf formuleert het uitgangspunt voor het eerste gesprek. U krijgt de gelegenheid ‘uw verhaal’ aan mij te vertellen in uw eigen bewoordingen, waardoor ik op mijn beurt de gelegenheid krijg uw klachten te begrijpen in relatie tot hoe u zelf  erover denkt en voelt.

2)     Het tweede gesprek

Als het goed is, hebt u tussen ons vorige gesprek en nu mijn vragenlijst bekeken en grotendeels ingevuld. Wij hebben als taak, een focus kiezen voor het vervolg: Wat heeft prioriteit? Naast de thema’s die zich voordoen komt uw dag- en weekritme aan bod; hoe zorgt u ervoor dat er ruimte komt voor herstel? Zijn er gesprekken gepland bij de bedrijfsarts of andere belangrijke afspraken samen om voor te bereiden, dan hebben wij hier ook aandacht voor.

3)     Het derde gesprek

Door de gesprekken is er nu meer inzicht gekomen in de redenen de psycholoog op te zoeken. Wij gaan nu op zoek naar samenhangen, met als doel dat u meer grip krijgt op uw eigen gedrag. De psycholoog heeft handvatten die toegepast kunnen worden op uw situatie zodat u kunt oefenen met het opdoen van nieuwe ervaringen.

4)     Het vierde gesprek

Dit is een evaluatiemoment. De psychologische interventie is maatwerk. Parallel aan de gesprekken kunnen andere interventies worden voorgesteld om uw proces van herstel te ondersteunen. Te denken valt aan een extra bezoek aan de huisarts voor overleg m.b.t. medicatie, een verwijzing naar fysiotherapie, diëtiste, ontspanningstherapeut of kunstzinnige therapeut.

5)     Het vijfde gesprek

Kort traject. Uw klachten zijn verminderd waardoor:

 1. u beter zicht hebt op waar u op moet letten om klachten te verminderen;
 2. uw inzichten helpen bij het aanpassen van uw gedrag;
 3. u meer innerlijke keuzevrijheid ervaart bij belangrijke beslissingen.

6)     Zesde tot elfde gesprek

Middel en intensief traject.

Vanzelfsprekend spelen de redenen van de verwijzing en de gestelde diagnose een belangrijke rol bij het bepalen van de lengte van het traject zowel als het beoordelen van de uitkomst. Bij voorbeeld kan het nodig zijn tijd in te ruimen voor het verwerken van een trauma uit het verleden; extra aandacht te besteden aan het zelfbeeld of werken aan meer inzicht waardoor een belangrijke besluit gemaakt kan worden.  

Tot slot kan er, in overleg met u en de huisarts, in enkele gevallen een vervolgbehandeling/doorverwijzing overwogen worden.